Assistent-stagiair expert in webarchivering

Assistent-stagiair expert in webarchivering

Solliciteren voor: 2019-11-30

Programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid

Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)
Vacature van assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan – expert in webarchivering - Vacaturenummer HRM 1506

Sommige woorden in de functiebeschrijving staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. De functie is zowel voor vrouwen als voor mannen toegankelijk.

1.    Positie van de functie binnen de instelling

 • Het gaat om een voltijdse betrekking van een statutair wetenschappelijk personeelslid.
 • Titel en klasse van de wetenschappelijke loopbaan: assistent-stagiair (klasse SW1).
 • Activiteitengroep van de wetenschappelijke loopbaan waartoe de betrekking behoort: activiteitengroep II ‘wetenschappelijke dienstverlening’.

De betrekking zal uitgeoefend worden binnen de operationele directie Ontwikkeling en beheer van de hedendaagse verzamelingen van KBR, inzonderheid in haar dienst Ontwikkeling van de hedendaagse verzamelingen, cel Elektronische bronnen.

2.    Taalregime

Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die kunnen ingedeeld worden bij de Nederlandse taalrol, bij toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken.

3.    Functiecontext

KBR ligt op de Kunstberg in Brussel en is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen. KBR is de nationale wetenschappelijke bibliotheek. Ze verzamelt alle Belgische publicaties en speelt een essentiële rol in het vrijwaren van het historische, wetenschappelijke en literaire geheugen van het land. Voorzien in wetenschappelijke informatie evenals een belangrijk en omvangrijk hedendaags en historisch cultureel erfgoed verwerven, bewaren, beheren en valoriseren zijn de absolute basisopdrachten van deze instelling.

KBR vatte onlangs een periode van ingrijpende veranderingen aan: er werd een strategisch plan opgesteld voor de periode 2019-2021, er werd een nieuw bibliotheekbeheersysteem ontwikkeld, de procedures voor het beheer van de relaties met de doelgroepen werden verbeterd en er komen een nieuw museum en een nieuwe ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. De gewijzigde verwachtingen van gebruikers en de digitale omwenteling of digital shift van onze samenleving dwingen nationale bibliotheken ertoe om hun traditionele opdracht in vraag te stellen. De nieuwe profielen die worden gezocht, zijn die van vakmensen die kunnen evolueren in deze context van voortdurende veranderingen en die blijk kunnen geven van zin voor innovatie.

http://www.kbr.be/nl 

De kandidaat zal deel uitmaken van de dienst Ontwikkeling van de hedendaagse verzamelingen. Deze dienst is belast met het ontwikkelingsbeleid van de hedendaagse verzamelingen en met de uitvoering ervan. De dienst bestaat uit 23 medewerkers. De dienst Ontwikkeling van de hedendaagse verzamelingen staat in voor het beheer van wat de ruggengraat vormt van de collectievorming van KBR, i.e. het wettelijk depot, de aanwinsten en de schenkingen. De dienst telt 4 cellen:

 1. Secretariaat van de hedendaagse verzamelingen;
 2. Tijdschriften;
 3. Prospectie en toezicht;
 4. Elektronische bronnen.

De geselecteerde kandidaat moet deelnemen aan de uitvoering van de strategie voor webarchivering in België zoals die is uitgestippeld in het kader van het project Promise en zoals ze werd goedgekeurd door de directieraad. Deze taak vereist transversale samenwerking met alle cellen van de dienst ‘Ontwikkeling van de hedendaagse verzamelingen’, met het Agentschap voor bibliografische informatie, de verschillende erfgoedafdelingen van de instellingen, en de informaticadienst van de instelling voor de technische aspecten. 

4.    Inhoud van de functie

4.1.    Doelstellingen van de functie ten aanzien van de opdrachten van de instelling.

De doelstellingen van de functie zijn :  de ontwikkeling van een verzameling van het Belgische web, met inbegrip van een selectiebeleid en de regelmatige update ervan in functie van de maatschappelijke evolutie, de coördinatie van de  effectieve selectie- en verzamelingsprocedure, de bewaring op lange termijn en de toegang voor het publiek van de gevormde verzamelingen, met als doel het onderzoek te vergemakkelijken m.b.t. dit nieuw soort verzamelingen en nieuwe ervaringen met culturele ontdekkingen aan een breed publiek aan te bieden. 
    
4.2.    Resultaatgebieden

Kernresultaatgebieden: wetenschappelijke dienstverlening (80% van de tijdsbesteding): 

 • Het beheersplan van KBR m.b.t. webarchivering uitvoeren: het gebied van de te vormen collectie nauwkeurig afbakenen; toezien op de installatie van de technische aspecten van de te verzamelen collecties, de kwaliteitscontrole van de verzamelde inhoud, de bewaring ervan op lange termijn en de terbeschikkingstelling ervan in het kader van een valorisatieplan.
 • De promotie van KBR ontwikkelen als instelling die verzamelingen afkomstig van het Belgische web aanbiedt.
 • De evoluties volgen i.v.m. de technologische ontwikkelingen inzake webarchivering.
 • KBR vertegenwoordigen in de nationale en internationale instanties inzake webarchivering. 

Bijkomende resultaatgebieden: wetenschappelijk onderzoek (20 % van de tijdsbesteding):

 • Publicaties, werken en studies uitvoeren in het kader van de functie.
 • Aan colloquia en congressen deelnemen in het kader van de functie. 
 • Actief bijdragen tot de introductie van onderzoeksprojecten in het kader van de functie.

Bijkomende eisen
De functie is een transversale functie binnen de dienst Ontwikkeling van de hedendaagse collecties maar ook binnen de instelling in haar geheel. De functie vereist een goede kennis van de computeromgeving om te kunnen samenwerken met de informatici die voor de technische taken van de webarchivering zullen instaan. Er bestaan trouwens zeer nauwe banden tussen de verschillende cellen en de functie vereist een goede kennis van de verschillende stromen van de boekenketen binnen een bibliotheek. 

De kandidaat moet in staat zijn adviezen te formuleren betreffende de richting die men dient uit te gaan wat betreft de collectievorming van de digitale hedendaagse verzamelingen, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen die rusten op de instelling. 

De kandidaat zet het strategisch en operationeel kader van KBR om binnen zijn entiteit en begeleidt de uitvoering ervan.

5.    Competentieprofiel

5.1.    Vereiste diploma’s en opleidingen.

De kandidaat dient houder te zijn van volgend(e) diploma('s): licentiaat, master of doctor in de humane wetenschappen, in Digital Humanities of in informatie-en communicatiewetenschappen en -technologieën. 


5.2.    Technische kundigheden (kennis, specialisaties, ervaring(en), …).

5.2.1.    Vereiste competenties, specialiteit(en) en ervaring(en) waaraan de kandidaten dienen te voldoen om weerhouden te worden (toelatingscriteria).
Opdat de kandidatuur ontvankelijk zou zijn, moet de kandidaat beroepservaring van minimum 2 jaar kunnen aantonen m.b.t. het beheer en de ontwikkeling van digitale verzamelingen, hetzij in de sector van de bibliotheken en documentatiecentra, hetzij in de archiefsector.  

5.2.2.    Bijkomende gewenste ervaring(en), kennis en bekwaamheden die tot aanbeveling strekken (bijkomende rangschikkingscriteria).
Bovendien worden de kandidaten die meerdere van de onderstaande ervaringen kunnen voorleggen prioritair gerangschikt:

 • De kandidaat moet een goede kennis kunnen aantonen van de problematiek inzake webarchivering en digitale publicaties meer algemeen.
 • De kandidaat moet een goede kennis kunnen aantonen van de technische aspecten inzake beheer van metadata in de bibliotheeksector en vertrouwd zijn met de werking van een bibliotheekbeheerssysteem. 
 • De kandidaat moet kunnen aantonen dat hij kennis heeft van de problematiek inzake raadpleging van digitale publicaties met inbegrip van de juridische kwesties m.b.t. auteursrechten, en hun bewaring op lange termijn. 


5.3.    Generieke competenties (gedragscompetenties, vaardigheden, ...).

 • Vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Kunnen werken in een transversale werkstructuur en kunnen communiceren in het kader van deze context.
 • Beschikken over de relationele vaardigheden die nodig zijn om met onze partners bevoorrechte relaties aan te knopen.
 • Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Zich borg stellen voor het behalen van de beoogde resultaten van de organisatie en daarom op de hoogte blijven van de omgeving waarin de organisatie actief is. Ontwikkelen en in stand houden van de structuur, het beleid en de doelstellingen van de organisatie.

6.    Arbeidsvoorwaarden

De gekozen kandidaat wordt aangeworven als assistent-stagiair (klasse SW1) met de daaraan verbonden weddenschaal SW11.

Minimumbezoldiging (brutobedragen aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): SW11 (2 jaar anciënniteit): 46.130,68 € per jaar (3.844,22 € per maand).

De normale tijdsduur van de stage bedraagt twee jaar. 

7.    Toelaatbaarheids- en deelnemingsvoorwaarden

Zie publicatie Staatsblad

8.    Bijkomende inlichtingen

Meer informatie over de inhoud van deze betrekking kan worden bekomen bij Sophie Vandepontseele (Directeur van de Operationele directie Hedendaagse verzamelingen), Keizerslaan 4, 1000 Brussel (tel.: +32 (0)2 519 53 93 - e-mail: sophie.vandepontseele@kbr.be).

9.    Selectieprocedure

Zie publicatie Staatsblad

10.     Sollicitatieprocedure

Zie publicatie Staatsblad

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be