Projectmedewerker cultuur

Projectmedewerker cultuur

Solliciteren voor: 2019-06-29

Interwaas wil in samenwerking met de Wase gemeenten vanuit een lokale sturing de ontwikkeling van het Waasland actief bevorderen via dienstverlening, projectwerking en belangenbehartiging. Interwaas voert deze missie uit in een klimaat van samenwerking en vertrouwen op een dynamische manier. De vooropgestelde basiskwaliteiten zijn: krachtdadig, innovatief, deskundig, open, duurzaam en sociaal.

Context

De cluster Cultuur heeft binnen het Waasland een leidende rol in het Wase culturele leven.  Ze leidt, ondersteunt en inspireert de ontwikkeling van Cultuurregio Waasland (definitieve naam in te vullen) en vervult actief de regierol zoals die omschreven is in de Cultuurnota van het Waasland 2020-2026 in de context van het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking.


Met het oog op het versterken van een bovenlokale werking integreert de cluster Cultuur daarbij (een deel van) de vroegere werking van respectievelijk WACCO ter ondersteuning van de samenwerking tussen de cultuur- en gemeenschapscentra en van Bibliowaas ter ondersteuning van de samenwerking tussen de bibliotheken.
Ook de Erfgoedcel wordt geïntegreerd in de cluster Cultuur. Zij biedt momenteel ondersteuning aan een netwerk aan professionals en vrijwilligers en organiseert projecten gericht op het publiek zoals beschreven in de Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2015-2020 in het kader van het Erfgoeddecreet.

Doel van de functie

Processen en projecten begeleiden bij de uitbouw van de nieuwe cluster Cultuur tot een toonaangevende en inspirerende regisseur voor het brede cultuurleven en het Erfgoed vanuit een versterkt Waas perspectief.

Resultaatgebieden

 • Projectcoördinatie: Betreft het opzetten, opvolgen en uitvoeren van projecten (de implementatie van de overeengekomen doelen en prioriteiten in de Cultuurnota)
 • Expertise opbouw, uitwisseling en ondersteuning aangaande diverse inhoudelijke thema’s rond cultuur in het algemeen en cultureel erfgoed en –werkingen. Daarbij deze expertise actief delen met de verschillende betrokken culturele actoren.
 • Verwerving bijkomende financiering voor de diverse projecten
 • Externe communicatie naar stakeholders

Verantwoordelijkheden

 • Begeleiden en stimuleren van projectontwikkeling binnen de cluster cultuur en het brede werkveld (staat in voor het opzetten, opvolgen en uitvoeren van projecten binnen de cultureel -erfgoedcel)
 • Plannen en uitvoeren van eigen taken en projecten op een systematische, consequente en kwalitatieve manier
 • Actief begeleiden van en communiceren naar bestaande en nieuwe overlegplatformen binnen de cluster cultuur.
 • Aanspreekpunt zijn voor het brede werkveld aangaande de opgebouwde expertise en ervaring.
 • Continu ontwikkelen, onderhouden en activeren van netwerken binnen het Wase culturele veld.
 • Doelgericht communiceren via diverse kanalen om de participatie aan het bestaande cultuur- en vrijetijdsaanbod door verschillende doelgroepen te verhogen en verbreden.

Relaties

Extern: Gemeentelijke cultuurdiensten en bibliotheken; particuliere actoren en het brede middenveld van cultuur, kunsten, bibliotheken en erfgoed, lokale besturen, alle betrokken instanties op provinciaal, Vlaams, federaal en Europees niveau.

Competenties

 • Klantgerichtheid: Speelt correct en efficiënt in op behoeften en gevoeligheden van de (interne en externe) klanten. Onderneemt geschikte acties en optimaliseert de klantenrelatie.
 • Flexibiliteit: Stelt zich flexibel en veerkrachtig op en neemt zelf initiatieven om verandering op gang te brengen.
 • Samenwerken: Draagt actief en constructief bij aan een gemeenschappelijk doel en het oplossen van problemen. Brengt mensen bij elkaar om tot samenwerking te komen.
 • Processen begeleiden: Begeleidt diverse actoren met het oog op het goed functioneren en ontwikkelen van processen van samenwerking. Versterkt processen vanuit een constructief inzicht in het verloop ervan d.m.v. regelmatige en opbouwende feedback.
 • Projecten initiëren en begeleiden: ziet kansen tot het initiëren van nieuwe projecten, stimuleert en begeleidt daarbij aanwezige én potentiële actoren..
 • Resultaatsfocus:    Is gericht op het behalen van vooropgestelde doelstellingen d.m.v. het ondernemen van concrete en gerichte acties.
 • Plannen en organiseren: Brengt structuur aan in tijd, ruimte en middelen, bepaalt prioriteiten om doelstellingen en werkzaamheden op een efficiënte en effectieve wijze te bereiken. Voert eigen taken en opdrachten uit op een kwalitatieve manier.
 • Overtuigingskracht en presentatievaardigheid: Verkrijgt instemming van een ander door goed onderbouwde argumenten, heldere en vlotte communicatie. Overtuigt en inspireert door inhoud en aangepaste stijl in communicatie.
 •  Betrokkenheid: identificeert zich met de missie, visie en doelstellingen van Interwaas als werkgever. Stemt het eigen gedrag af aan de noden, prioriteiten en cultuur van de organisatie en draagt op een constructieve en integere wijze bij aan de realisatie van de doelstellingen. Stimuleert en inspireert andere om dit ook te doen.

Kennisprofiel

 • Bachelor of Masterdiploma bij voorkeur met focus op cultuur met extra opleiding en/of relevante ervaring in de brede cultuurmaterie.
 • Een grondige kennis van het brede culturele veld in het Waasland is een pluspunt
 • Ervaring met projectontwikkeling,  procesbegeleiding en netwerken
 • Basiskennis overheidsstructuren en hun regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten, openbaarheid, intergemeentelijke samenwerking, bovenlokaal beleid en culturele sector en bijhorende financieringsmogelijkheden.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be