Diensthoofd Nederlandstalig onderwijs

Diensthoofd Nederlandstalig onderwijs

Solliciteren voor: 2021-04-05

Werkgever

Het gemeentebestuur van Jette stelt zich als opdracht een warme omgeving te creëren, gericht op de levenskwaliteit van de burgers.
Hiervoor engageert het gemeentebestuur van Jette zich met name om de administratieve diensten te verzekeren, een veilige leefomgeving te garanderen waar het goed leven is, educatieve, sportieve en culturele infrastructuren en activiteiten aan te bieden, activiteiten te organiseren en te ondersteunen, die van Jette een gezellige gemeente maken en een dynamische economische ontwikkeling en solidariteit te stimuleren.

 • Diversiteit en inclusie

De gemeente Jette bevordert de diversiteit en de inclusie te midden van zijn personeel. Menselijke kwaliteiten zijn bepalend, ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht, of de seksuele geaardheid van de persoon.

Het gemeentebestuur van Jette voert in het bijzonder een aanwervingsbeleid voor mensen met handicap. Als u een handicap hebt, raden wij u aan om dit in uw kandidatuur te vermelden. Alle administratieve kantoren van de gemeente van Jette zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Functie

 • Opdracht

Een entiteit beheren waarvoor men de verantwoordelijkheid draagt en/of een team werknemers leiden. Objectieven stellen en toezien op hun realisatie. De medewerkers evalueren, toezien op hun ontwikkeling en hun welzijn. Een dagelijkse coaching voorzien.

In navolging van het charter « Missies, Visies, Waarden » van het Gemeentebestuur van Jette, waarbij hij de keuzes van het college en van de raad uitvoert, beheert het Diensthoofd Nederlandstalig Onderwijs het dagdagelijkse bestuur van zijn dienst en draagt hij bij tot de resultaten die eruit voortvloeien en hierbij geeft hij rekenschap van deze diensten aan zijn hiërarchische meerdere. Hij/zij is eveneens belast met het optimaliseren van de werking van het gemeentebestuur door zijn strategische objectieven te dienen onder strikte navolging van de wetgeving. De dienstmanager dient eveneens de ontwikkeling van zijn medewerkers te bevorderen door verschillende middelen aan te wenden. Hierbij moet hij rekening houden met het menselijke aspect op het werk en de gemeentelijke waarden vooropstellen.

 • Hoofdactiviteiten

De dienstactiviteiten oriënteren inzake Nederlandstalig Onderwijs
• De doelstellingen en hun indicatoren (realisatie/ resultaten) bepalen
• Zin geven aan een gemeenschappelijke actie door bij de dienst een impuls te geven aan de doelstellingen en transversale stappen van het gemeentebestuur
• De procedures en dienstverlening aanpassen aan de evolutie van de verwachtingen van het interne of externe publiek
• Voorlopen op de tendensen, de risico’s, de opportuniteiten, de evolutie van de wetgeving, de noden en er rekening mee houden binnen de activiteiten
• Deelnemen aan de transversale stappen van de gemeente en ze een impuls geven binnen de activiteiten van de dienst
• De goede samenwerking met de managers en de andere gemeentediensten onderhouden

De dienstactiviteiten coördineren op organisatorisch en operationeel vlak
• Het werk plannen, verdelen in functie van het stafeffectief, en de prestaties van de medewerkers beheren (verloven, afwezigheden…) met respect voor de termijnen
• Zin geven aan het werk en de agenten raad geven bij het verwezenlijken van hun taken
• Vergaderingen leiden en bijwonen, discussiëren over problemen en aanpassingen voorstellen
• Praktische problemen oplossen
• De uitgaande post superviseren en de beslissingen en beraadslagingen binnen de BO’s valideren
• De resultaten analyseren en een feedback geven aan de medewerkers betreffende hun werk
• Het budget van de dienst evalueren, , analyseren van de specifieke inkomsten en uitgaven, in overleg met de directeur Vlaamse Gemeenschap
• De redactie van het jaarrapport leiden

Instaan voor het buurtmanagement van de medewerkers door hun een beroepsontwikkeling te garanderen en door te zorgen voor het menselijke aspect van het team
• De medewerkers ondersteunen in hun dagdagelijkse taken
• Gecontextualiseerde functiebeschrijvingen opstellen
• De individuele en/of collectieve doelstellingen bepalen en zijn medewerkers evalueren
• De noden aan beroepsontwikkeling van zijn medewerkers bevorderen
• Moeilijke situaties op menselijk vlak beheren
• Bouwen aan de cohesie, mensen doen samenwerken
• Compromissen vinden tussen de verwachtingen van de verschillende belanghebbende partijen (klanten, administratieve hiërarchie en/of politieke mandatarissen, medewerkers)

Zorgen voor de veiligheid en het welzijn van de werknemers, op het gebied van zowel preventie als risicobeheer
• De door de werkgever bepaalde politiek van welzijn op het werk uitvoeren
• Voorstellen en meningen formuleren om het welzijn op het werk te verbeteren
• Risicoanalyses uitvoeren van de werkuitrusting en de werkposten onder hun verantwoordelijkheid in samenwerking met de IDPB
• De statistieken van de arbeidsongevallen van zijn dienst bestuderen om oplossingen te vinden
• Vaststellingen doen die kunnen bijdragen tot het verbeteren van het dynamische risicobeheersingssysteem

Eén (meerdere) specifiek(e) dossier(s) /project(en)/activiteit(en) beheren wanneer een bijzondere expertise is vereist of wanneer missies van de dienst moeten worden verzekerd
• Een project sturen (voorstel, ontwerpplanning, toepassing, supervisie, evaluatie)
• Subsidiekanalen zoeken en ze beheren (introductie van de dossiers bij de subsidiërende overheden, opvolging van de aanvragen, verklaringen tot schuldvordering en termijnen, enz …)
• In tandem met de directie Vlaamse Gemeenschap opvolgen en superviseren van activiteiten van de cel ‘Informatica en Innovatie’ met respect voor de termijnen
• Het administratief beheer van het onderwijzend en begeleidend personeel van de Nederlandstalige gemeentescholen
- Beheer van de (ziekte)verloven rekening houdende met de verschillende verlofstelsels
- Beheer van de opdrachten
- Opmaken van ontwerpen van college- en gemeenteraadsbeslissingen
- Beheer van de benoeming en de tijdelijke aanstellingen van doorlopende duur
- Digitaliseren van de personeelsdossiers
- Ondersteunen van de uitbetaling van de overuren in samenwerking met de dienst personeel
- Invullen van sociale documenten voor het begeleidend en onderwijzend personeel

Profiel

Toelatingsvoorwaarden

 • Gevraagde diploma : BACHELOR / Graduaat

Kandidaten met een buitenlands diploma mogen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat voor hun diploma een gelijkwaardigheiderkenning van de Vlaamse of de Franse gemeenschap hebben ontvangen

Gezochte profiel
KENNIS
• De Nieuwe Gemeentewet
• De gemeentelijke organisatie en zijn reglementering
• Administratief recht (wet m.b.t. de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen...)
• Werking, structuur van het gemeentebestuur, zijn missies en zijn diensten
• Arbeidsreglementen (arbeidsreglement, evaluatie, opleiding en ontwikkeling, administratieve statuut, financiële statuut, verloven-vakanties, medische controle…)
• Werkingsregels nodig voor het dagelijkse beheer van de dienst
• Noties van managementconcepten en –technieken
• Kennis hebben van de invloed van de projecten die de medewerkers realiseren (sociale cohesie, gelijkheid van kansen, diversiteit, discriminatie, integratie van personen met een handicap, …)

KNOW-HOW
• Beheersing van de volgende computerprogramma’s: Word; Excel; Outlook (e-mails, agenda, taken); Power Point; Internet; Wisa; Phoenix; Bo Secretariaat; Wintime; Metrilio 
• Beroepsgebonden vaardigheden : wiskundige technieken
• Talenkennis: Nederlands-Frans
• Redactionele vaardigheden: uitstekende redactionele beheersing en uitstekende communicatieve vaardigheden
• Pedagogische vaardigheden : technieken om openbare vergadering te leiden

SOFT SKILLS
Een netwerk uitbouwen
Beroepsmatig contacten leggen met personen die kunnen helpen bij het bereiken van de doelstellingen en bij het halen van resultaten op langere termijn, die alle partijen ten goede komen
Resultaatgericht werken
Energie steken in de verwezenlijking van de doelstellingen, en blijk geven van vastberadenheid met een permanente aandacht voor kwaliteit
Communiceren
Een mondelinge mededeling doen op een manier die voor mijn gesprekspartner begrijpelijk is
Analyseren
De diverse elementen van een situatie identificeren, bestuderen en behandelen, op een kritische wijze om er de context / de dynamiek / de logische verbanden van te begrijpen en zo te verduidelijken of zelfs voorstellen te doen
Onderhandelen
Meezoeken naar een gemeenschappelijk akkoord /naar een wederzijdse oplossing die/dat , rekening houdend met de middelen, verplichtingen en doelstellingen, aanvaardbaar is voor de betrokken partijen

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN
Een visie ontwikkelen
Situaties/acties plannen om de werking van de organisatie te optimaliseren en haar strategische doelstellingen na te komen
Verandering sturen
Zorgen voor een toename van de doeltreffendheid van de processen en van de teams door in te spelen op de diverse elementen van de organisatie, door gebruik te maken van geschikte methodes en werkmiddelen en door de actoren van de verandering te begeleiden
Begeleiden/ coachen
Acties steunen en personen begeleiden, individueel of in groep, om hen kansen te bieden op zelfontwikkeling
Beslissen
Een keuze maken na de situatie te hebben geanalyseerd, en dan de doelstellingen en de actieplannen

Aanbod

Wij bieden

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Uurrooster : glijdende uurrooster (begin tussen 07u en 09u, middagpauze van een halfuur tussen 11u30 en 14u, vertrek tussen 15u30 en 19u00)
 • Bruto schaalwedde aangepast aan de huidige index van niveau B (Bachelor-graduaat) zonder anciënniteit : 2.160,56€
 • Valorisatie van de anciënniteit op basis van de tewerkstellingsattesten van voormalige werkgevers voor voorgaande functiegerelateerde betrekkingen
 • Maaltijdcheques
 • Taalpremie in geval van het behalen van het Selor taalbrevet (schriftelijke en mondelinge proeven)
 • Terugbetaling (100%) van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (nmbs, mivb, tec, de lijn)

NB: De vervoerkosten met de auto (benzine, parkeren) worden NIET ten laste genomen, en de gemeente biedt geen faciliteiten op dit vlak.

 • 26 reglementaire dagen verlof
 • Inhalen van overuren in de vorm van verloven
 • Mogelijkheid om opleidingen te volgen
 • Eindejaarspremie

Hoe solliciteren?

Solliciteer via de website van de werkgever.

Selectieprocedure
1) Preselectie

a) op basis van de toelatingsvoorwaarden
b) op basis van de CV en/of van een vragenlijst


2) Selectieproeven

a) Eventuele schriftelijke of praktische proef (kennis en know-how)
b) Eventuele geïnformatiseerde test (persoonlijkheid, leerproces, emotionele intelligentie)
c) Mondelinge proef over de gedragscompetenties (soft skills) en de motivatie, en eventueel over de resultaten van de geïnformatiseerde testen

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be