Conservator - dienst Oude en kostbare drukwerken

Conservator - dienst Oude en kostbare drukwerken

Solliciteren voor: 2020-05-20

De KBR heeft een vacature van Werkleider (klasse SW2) van de wetenschappelijke loopbaan: Conservator van de Dienst Oude en kostbare drukwerken (vacaturenummer mvt 2111).

Werkgever

De KBR is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen. De KBR is de nationale wetenschappelijke bibliotheek. Ze verzamelt alle Belgische publicaties en speelt een essentiële rol in het vrijwaren van het historische, wetenschappelijke en literaire geheugen van het land. Voorzien in wetenschappelijke informatie evenals een belangrijk en omvangrijk hedendaags en historisch cultureel erfgoed verwerven, bewaren, beheren en valoriseren zijn de absolute basisopdrachten van deze instelling.

De dienst Oude en kostbare drukwerken ressorteert onder de Operationele directie Ontwikkeling en bewaring van de Erfgoedverzamelingen die volgende collecties omvat: Handschriften, Oude gedrukte werken (Kostbare werken en Geschiedenis van het boek), Hedendaagse gedrukte werken (na 1800), Kranten (Hedendaagse media), Tekeningen, Prenten & Chalcografie, Kaarten & plannen, Muziek, Munten & Penningen.

Functie

De functie van Collectieconservator is een centrale functie in de verwezenlijking van de opdracht van de KBR. Ze wordt uitgeoefend op drie niveaus:

 1. Beheer, bewaring en verrijking van de collecties.
 2. Organisatie van een wetenschappelijke dienst voor de verschillende doelgroepen, met inbegrip van een publiek van onderzoekers ten aanzien van wie de conservator een faciliterende rol vervult.
 3. Wetenschappelijke studie van de collecties via de verwezenlijking en de verspreiding van onderzoekswerk alsook door het toezicht op en de begeleiding van onderzoeksprojecten.

Profiel

Vereiste diploma's en opleidingen

De kandidaat dient houder te zijn van volgend(e) diploma('s): doctor in de Humane Wetenschappen.

Technische kundigheden (kennis, specialisaties, ervaring(en), ...)

Toelatingscriteria: Opdat de kandidatuur ontvankelijk zou zijn, moet de kandidaat beroepservaring van minimum 2 jaar kunnen aantonen in het domein van het bibliotheek- of collectiebeheer of in verband met projecten rond de geschiedenis van het boek en de boekdrukkunst. Als beroepservaring worden eveneens diensten gepresteerd in gesubsidieerde projecten of in onderzoeksmandaten in aanmerking genomen.

Prioritaire rangschikkingscriteria: Kandidaten die meerdere van de onderstaande ervaringen kunnen voorleggen, worden prioritair gerangschikt.

 • Ervaring in het beheer van erfgoedcollecties en/of doorslaggevende expertise in het domein van de geschiedenis van het boek en de boekdruktechnieken;
 • Creatieve ideeën en ervaring in verband met de manier waarop we onze collectie van oude en kostbare drukwerken onder de aandacht van een groot publiek kunnen brengen, zowel fysiek als door middel van digitaliseringsprojecten, tentoonstellingen (online) en de sociale media;
 • Kennis van de mogelijkheden en de bestaande initiatieven in het domein van de digital humanities;
 • Een breed netwerk in het wetenschappelijk domein (in binnen- en buitenland) en in culturele kringen;
 • Algemene kennis van de collecties van de KBR, meer bepaald de collecties van de dienst Oude en kostbare drukwerken;
 • Goede kennis van de geschiedenis van de Lage Landen onder Bourgondisch, Spaans en Oostenrijks bewind;
 • Doorslaggevende ervaring op het vlak van teambeheer in een bibliotheek of in het kader van een project.

Generieke competenties

 • Vernieuwen: vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Medewerkers motiveren: de kwaliteiten van de medewerkers erkennen, hen stimuleren in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te kennen en de eigen leiderschapsstijl aan hen aan te passen.
 • In team werken: groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Organisatiebetrokkenheid tonen: zich borg stellen voor het behalen van de beoogde resultaten van de organisatie en daarom op de hoogte blijven van de omgeving waarin de organisatie actief is. Ontwikkelen en in stand houden van de structuur, het beleid en de doelstellingen van de organisatie.
 • Servicegericht handelen: interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden.

Vereisten voor een aanwerving in de klasse SW2

 • Minstens vier jaar wetenschappelijke ervaring bezitten die als wetenschappelijke anciënniteit kan worden gevaloriseerd in de zin van het statuut (art. 7, § 2-3, van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen).
 • Houder zijn van een diploma, van doctor behaald na de verdediging in het openbaar van een verhandeling die verband houdt met de uit te oefenen functie.
 • Eén of meer relevante verwezenlijkingen in het kader van deze functie. Deze verwezenlijkingen zullen specifiek door de jury geëvalueerd worden op basis van de context en van de voorwaarden vastgesteld onder de rubrieken 4 en 5 van het document in bijlage.

Aanbod

De gekozen kandidaat wordt aangeworven als Werkleider (klasse SW2) met de daaraan verbonden weddeschaal SW21.

Minimumbezoldiging (brutobedragen aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): 

SW21 (4 jaar anciënniteit): 56.305,95 euro per jaar (4.692,12 euro per maand). De normale tijdsduur van de proefperiode bedraagt één jaar.

Andere voordelen:

 • Terugbetaling verplaatsingskosten woon-werkverkeer indien gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid om eventuele overuren te recupereren. 
 • Mogelijkheid om te telewerken.
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (vlakbij het Centraal Station).
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • 26 verlofdagen per jaar.

Hoe solliciteren?

De kandidaturen moeten worden ingediend binnen 30 kalenderdagen volgend op de datum van bekendmaking (20 april 2020) van de vacature in het Belgisch Staatsblad.

Ze moeten worden ingediend bij aangetekende brief gericht aan: Stafdienst Personeel & Organisatie, cel "werving en selecties" van de POD Wetenschapsbeleid, WTC III, Simon Bolivarlaan 30 bus 7, 1000 Brussel.

In de kandidatuur dient uitdrukkelijk te worden gepreciseerd:

 • de gesolliciteerde betrekking;
 • het correspondentie-adres; elke wijziging van dit adres dient onmiddellijk te worden meegedeeld.

Aan de kandidatuur toe te voegen bescheiden:

 • een volledig en waarheidsgetrouw curriculum vitae;
 • indien reeds wetenschappelijke activiteiten werden verricht: attesten om deze te wettigen (attesten afgeleverd door de werkgevers, de autoriteiten die beurzen toekenden, ...); voor meer informatie betreffende de te verstrekken inlichtingen: zie de nota betreffende de toekenning van de wetenschappelijke anciënniteit die kan worden geraadpleegd op de website van de POD Wetenschapsbeleid (www.belspo.be, rubriek "Vacatureberichten"). De nota kan ook via mail aangevraagd worden op het adres selections-selecties@belspo.be.
 • een kopie van het/de vereiste diploma('s);
 • indien een diploma van doctor, behaald na de verdediging in het openbaar van een proefschrift, wordt voorgelegd om te voldoen aan de diplomavereisten, dient bovendien een kopie te worden toegevoegd van het diploma dat werd behaald bij het afsluiten van de studiecyclus welke toegang gaf tot het doctoraat;
 • indien deze diploma's, of één ervan, werden uitgereikt in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Duits of Engels, dient daarvan bij het voorgelegde dossier tevens een vertaling te worden toegevoegd;
 • een lijst van de eventueel gepubliceerde wetenschappelijke werken;
 • de bescheiden en inlichtingen bedoeld onder punt 7.3.1. in het document in bijlage, indien het/de vereiste diploma('s), behaald door de kandidaat, werd(en) uitgereikt door een andere dan een Belgische instelling;
 • het bewijs van taalkennis bedoeld onder punt 7.3.2., ingeval dit bewijs noodzakelijk is of wanneer de kandidaat wenst dat zijn indeling bij een taalrol gebeurt op basis van dat bewijs.

Meer informatie?

Een uitgebreider vacaturebericht kunt u hieronder vinden, in het document in bijlage.

Wie daarna nog vragen heeft over de inhoud van de functie, kan contact opnemen met Sara Lammens, algemeen directeur a.i. van de KBR, Keizerslaan 4, 1000 Brussel (tel. +32 (0)2 519 53 98, e-mail: sara.lammens@kbr.be).

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be