Auteursrecht

Auteursrecht

In de zomer organiseerde de Europese Commissie een bevraging over het auteursrecht. Ze deed dat door middel van een Groenboek waarin ze een aantal concrete vragen formuleerde. Vlaamse bibliotheken, documentatiecentra en erfgoedinstellingen zagen hier een kans om enkele pijnpunten in de huidige regeling rond het auteursrecht te formuleren. Faro, Heemkunde Vlaanderen, Luisterpuntbibliotheek, VCOB, VOWB en VVBAD formuleerden samen hun bedenkingen. Hier leest u de inleiding van deze tekst. Het volledige document kan hieronder gedownload worden.
Studiedag Magda? Auteursrecht, wat mag wel, wat mag niet? 23 oktober 2007 Ingericht door de VVBAD Vakgroep muziekbibliothecarissen Panel: Olivier Maeterlinck (directeur BEA) Dirk Vervenne (Sabam) Marc Hofkens (Semu) Godfried Willem Raes (filosoof) Joris Deene (Advocaat / UGent)

Artikels uit het tijdschrift

december 2013
Eerder dit jaar organiseerde de werkgroep Automatisering een studiedag rond digitaal archief en auteursrecht. Omdat er in de archiefsector nog steeds veel vragen en onduidelijkheden zijn hierrond, toetsen we de praktijk met de theorie. Verschilt de houding van archiefdiensten danig van de gewenste juridische aanpak? En hebben alle archiefdiensten wel te kampen met dezelfde problemen? Leen Van Dijck, Letterenhuis en Luc Vints, KADOC-KU Leuven spraken vanuit de praktijk. Evi Werkers, juriste bij Libriur, beheersvennootschap van de Vlaamse uitgevers en Joris Deene, jurist van het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving, pasten de wet toe. Willem Vanneste, FelixArchief en e-David, modereerde het gesprek en legde het gezelschap zijn vragen en bedenkingen voor.
februari 2012
De erfgoed- en culturele sector is een creatieve sector bij uitstek en wordt gekenmerkt door een sterke graad van auteursrechtelijk beschermde werken. Nochtans vormt net deze bescherming een belangrijke belemmering voor bewaarinstellingen die hun collecties wensen te digitaliseren en ontsluiten. Daarom opteert een groeiend aantal instellingen voor minder strikte auteursrechtelijke regimes, zoals bijv. Creative Commons-licenties. Binnen het Archipelproject werden deze licenties binnen de Vlaamse context verder bestudeerd.
mei 2011
Voor grootschalige digitaliseringsprojecten vormen verweesde werken een substantieel probleem. Recente initiatieven vanuit de Europese Commissie willen de digitale beschikbaarstelling van verweesde werken echter stroomlijnen. In deze bijdrage zal worden onderzocht of de acties die de Europese Commissie onderneemt wel voldoende en adequaat zijn om aan de verzuchtingen van de bibliotheeksector te voldoen.
juli 2006
Bijna alle activiteiten in een bibliotheek hebben direct te maken met het auteursrecht. Leen van materialen, fotokopiëren, het ter beschikking stellen van elektronisch informatie, zij worden allemaal geregeld door bepalingen van de auteurswet. Alleen het consulteren van papieren informatie in de bibliotheek ontsnapt daar (nog) aan.

Activiteiten VVBAD