Statuten

Statuten

Benaming:

Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179
2600 Berchem
Ondernemingsnummer : 0417.692.094

De Algemene Vergadering van de vereniging zonder winstoogmerk Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie, opgericht bij onderhandse akte op datum van 4 augustus 1921, heeft op datum van 18 maart 2021 beslist haar statuten, zoals deze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad van 7 april 2015 met eenparigheid van stemmen te wijzigen en volledig te vervangen door de volgende nieuwe statuten:

Artikel 1 – De vereniging

Artikel 1, sectie 1 – Naam

De vereniging draagt de naam “Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie”, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort VVBAD.

Artikel 1, sectie 2 – Adres van de zetel, website en e-mailadres

De zetel is gevestigd te 2600 Berchem, Statiestraat 179, gelegen in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het Vlaams Gewest en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen.

De website van de vereniging is: www.vvbad.be

Het e-mailadres: vvbad@vvbad.be

Artikel 1, sectie 3 Duur

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 1, sectie 4 – Identificatie van de vzw

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vzw moet de vzw de volgende gegevens vermelden : 1°) naam van de vzw, 2°) rechtsvorm, voluit of afgekort, 3°) volledig adres van de zetel, 4°) ondernemingsnummer, 5°) vermelding van “rechtspersonenregister” en bevoegde rechtbank volgens de zetel, 6°) het e-mailadres en de website van de vzw.

Artikel 2 – Belangeloos doel, voorwerp en werkgebied

Artikel 2, sectie 1 – Belangeloos doel van de vzw

De vereniging heeft als belangeloos doel dé beroepsvereniging in Vlaanderen van informatieprofessionals te zijn.

De vereniging wenst voor alle leden, zowel personen als organisaties, een platform te zijn voor uitwisseling van kennis en expertise.

De vereniging ijvert ervoor dat alle burgers nu en in de toekomst gebruik kunnen maken van goed bewaarde en toegankelijke informatie.

De doelstellingen worden nagestreefd vanuit een democratische en pluralistische visie en buiten elke politieke en levensbeschouwelijke opstelling.

Artikel 2, sectie 2 – Voorwerp: activiteiten van de vzw

De concrete activiteiten omvatten het stimuleren van het overleg en samenwerking in het werkveld, met zin voor verdieping en vernieuwing. Hiervoor beschikt ze over een professioneel team.

De vereniging zal voor alle leden, zowel personen als organisaties, een platform zijn voor uitwisseling van kennis en expertise.

De vereniging zal netwerken, informeren en activiteiten organiseren en streven naar verdere professionalisering en ontwikkeling van de sector.

De vereniging zal de sector bij overheden en andere partners vertegenwoordigen en optreden als adviseur en belangenbehartiger.

De vereniging heeft de bevoegdheid om alle roerende of onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, in eigendoms- of andere zakelijke rechten uit te oefenen of in huur te nemen.

Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die bijdragen tot de verwezenlijking van het belangeloos doel, met inbegrip van bijkomstige handelsactiviteiten waarvan de opbrengsten zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van het belangeloos doel.

Artikel 3 – Lidmaatschap

Artikel 3, sectie 1 – Werkende leden

 1. Er zijn minstens 6 leden, met alle rechten zoals omschreven voor de leden in het Wetboek Vennootschap & Verenigingen (verder afgekort WVV). Leden zijn in die hoedanigheid niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vzw.
 2. Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen zich kandidaat stellen als lid. Rechtspersonen kunnen slechts één natuurlijk persoon afvaardigen voor de Algemene Vergadering.
 3. De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling aan de Voorzitter van het Bestuursorgaan. Kandidaat-leden dienen de doelstellingen van de vereniging te onderschrijven.
 4. De Algemene Vergadering zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als lid op haar eerstvolgende vergadering. De beslissing wordt genomen met een 2/3 meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Algemene Vergadering.
 5. De Algemene Vergadering kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als lid.
 6. Leden hebben alle rechten en verplichtingen die in het WVV, deze statuten en het intern reglement worden beschreven. Leden zijn betrokken of kunnen een waardevolle bijdrage leveren bij het doel en het voorwerp van de vereniging.
 7. Aan de leden zal een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage gevraagd worden dewelke maximaal 15.000,00 euro kan bedragen.

Artikel 3, sectie 2 – Toegetreden leden

 1. Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die de doelstellingen van de vzw ondersteunt, kan bij de vzw een schriftelijke aanvraag indienen om toegetreden lid te worden.
 2. Het Bestuursorgaan beslist discretionair en zonder verdere motivatie of een kandidaat al dan niet wordt aanvaard als toegetreden lid.
 3. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden uitsluitend in deze statuten omschreven.
 4. Toegetreden leden hebben geen stemrecht.
 5. Aan de leden zal een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage gevraagd worden dewelke maximaal 15.000,00 euro kan bedragen.

Artikel 3, sectie 3 – Uittreding van leden

 1. Leden kunnen op elk ogenblik uittreden als lid door een schriftelijke mededeling te richten aan het Bestuursorgaan. Het ontslag zal ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van ontvangst van dit schrijven.

Artikel 3, sectie 4 – Uitsluiting

 1. Een lid kan op elk ogenblik, op voorstel van het Bestuursorgaan of op verzoek van 1/5 van alle leden, worden uitgesloten door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, waarop minstens 2/3 van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij voor de beslissing een 2/3-meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is.
  Onthoudingen worden niet meegerekend, noch in de teller noch in de noemer.
 2. De uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping. Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt geïnformeerd over de motieven voor uitsluiting door de Voorzitter van het Bestuursorgaan. Het lid heeft het recht gehoord te worden op de Algemene Vergadering en kan zich, desgewenst, laten bijstaan door een advocaat.

Artikel 3, sectie 5 - Rechten

Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vzw op grond van de enkele hoedanigheid van lid. De uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden ook, bij ontbinding van de vzw enz.

Artikel 4. De Algemene Vergadering

Artikel 4, sectie 1 – Samenstelling

 1. De Algemene Vergadering bestaat uit de werkende leden en wordt voorgezeten door de Voorzitter of de Ondervoorzitter van het Bestuursorgaan of bij afwezigheid van de Voorzitter/Ondervoorzitter van het Bestuursorgaan door het in leeftijd oudste lid van de aanwezige leden van het Bestuursorgaan.
 2. Alle leden hebben gelijk stemrecht. Elk lid heeft één stem.

Artikel 4, sectie 2 – Waarnemers

Waarnemers kunnen de Algemene Vergadering bijwonen en mogen zich, mits toestemming van de Voorzitter, tot de Algemene Vergadering richten.

Artikel 4, sectie 3 – Bevoegdheden

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend worden:

 1. De wijziging van de statuten;
 2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders en, desgevallend, het bepalen van hun bezoldiging;
 3. Het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 4. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
 5. De goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
 6. De ontbinding van de vereniging;
 7. De uitsluiting van een lid;
 8. De omzetting van de vzw in een Ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
 9. Om de inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
 10. Het goedkeuren van het intern reglement.

Artikel 4, sectie 4 – Oproepingen

 1. De jaarlijkse bijeenkomsten van de Gewone Algemene Vergadering zal gehouden worden binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar op de maatschappelijke zetel of de plaats vermeld in de uitnodiging. De oproeping wordt minstens 15 dagen voor de datum van de Algemene Vergadering verstuurd per post of per e-mail aan het adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven.
 2. De vergaderingen worden door de Voorzitter, de Ondervoorzitter of de Secretaris van het Bestuursorgaan bijeengeroepen. Aan de oproeping wordt een ontwerp van agenda toegevoegd zoals bepaald door het Bestuursorgaan.
  Behoudens de agenda zoals bepaald door de collegiale Bestuursorgaan, zal ook elke punt dat door minstens 2 bestuurders wordt aangebracht of dat door minstens 1/10 van de leden minstens tien dagen voor de vergadering aangebracht werd, op de agenda worden geplaatst.
 3. Bijzondere bijeenkomsten in een Bijzondere Algemene Vergadering kunnen worden samengeroepen na collegiale beslissing van het Bestuursorgaan alsook op verzoek van minstens 2 bestuurders en op verzoek van minstens 1/5 van alle leden. In voorkomend geval en in het geval dat 1/5 van de leden daar om verzoeken, roept de Voorzitter, Ondervoorzitter of de Secretaris de Algemene Vergadering bijeen. Wanneer de agenda betrekking heeft op een statutenwijziging betreft het een Buitengewone Algemene Vergadering conform artikel 9:21 WVV. De oproeping wordt minstens vijftien dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle leden verstuurd per post of per e-mail op het adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven.

Artikel 4, sectie 5 – Quorum en stemming

 1. Om te beraadslagen moet minstens 1/2 van de leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldige stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer het WVV of de statuten dit anders voorzien. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend.

  Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter de doorslaggevende stem.

  Punten buiten de agenda kunnen niet behandeld worden.
   
 2. De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een Buitengewone Algemene Vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 van de leden, aanwezig of vertegenwoordigd. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het belangeloos doel of het voorwerp waarvoor de vzw is opgericht of op de ontbinding, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend in de teller noch de noemer en gelden bijgevolg niet als tegenstemmen.
 3. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden worden vertegenwoordigd. Elk lid kan maximaal één volmacht dragen.
 4. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door minstens 1/3 van de leden die aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming per stembrief. Bij stemming over personen zal de stemming steeds geheim zijn.
 5. Bij staking van stemmen zal de stem van de Voorzitter doorslaggevend zijn.
 6. Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris en in een apart register bewaard. Dat register, dat ter inzage van de leden zal zijn, wordt bewaard op de zetel van de vereniging. Een samenvatting van het verslag verschijnt in één van de publicaties van de vereniging of op de website van de vereniging.

Artikel 5 - Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 5, sectie 1 – Samenstelling van het bestuursorgaan

 1. De vzw wordt bestuurd door een Bestuursorgaan overeenkomstig artikel 9:5 e.v. WVV en bestaat uit ten minste 4 bestuurders.
  Enkel natuurlijke personen kunnen lid zijn van het Bestuursorgaan.
  De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd onder de kandidaten die door het Bestuursorgaan wegens hun bijzondere bekwaamheden worden voorgesteld.
  Kandidaat bestuurders dienen bij hun kandidatuur tenminste één jaar toegetreden lid te zijn en hun lidmaatschapsbijdrage voldaan te hebben.
  De Algemene Vergadering zal de kandidatuur van de kandidaat bestuurder toetsen aan de mogelijke betrokkenheid bij het maatschappelijk doel en de opdrachtverklaring van de vereniging.
 2. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering bij relatieve meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van 4 jaar. Bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar. Hun termijn eindigt op de dag van de Gewone Algemene Vergadering van het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Ingeval een plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van de duur van het mandaat, heeft het Bestuursorgaan recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.
 3. Het Bestuursorgaan verkiest onder haar leden een Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris, en Penningmeester die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en ter gelegenheid van hun verkiezing. De verkiezing verloopt geheim en gebeurt individueel per functie bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend.
 4. De bestuurders kunnen ten allen tijde en met onmiddellijke ingang worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover discretionair en zonder motivatie beslist bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid van het Bestuursorgaan kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter van het Bestuursorgaan. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
 5. De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuurdersmandaat worden vergoed.

Artikel 5, sectie 2 – Vergaderingen, beraadslaging en beslissing

 1. Het Bestuursorgaan vergadert na schriftelijke oproeping per post of per e-mail minstens vijf dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering door de Voorzitter zo dikwijls het belang van de vzw het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. Bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Elke bestuurder kan maximaal over één volmacht beschikken.
 2. Het Bestuursorgaan wordt voorgezeten door de Voorzitter of de Ondervoorzitter, of bij diens afwezigheid, door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vzw of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.
 3. Het Bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter/ Ondervoorzitter dan wel de bestuurder die de vergadering voorzit, de doorslaggevende stem.
 4. Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de Voorzitter, de Secretaris en de bestuurders die erom verzoeken.
 5. De besluiten van het Bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders.

Artikel 5, sectie 3 - Tegenstrijdig belang

 1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft dat strijdig is met het belang van de vzw, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor dat het Bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het Bestuursorgaan die de beslissing moet nemen.
  Het is het Bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren. Indien de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of verrichting voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Indien deze de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het Bestuursorgaan ze uitvoeren.
 2. De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.
 3. Wanneer de vzw niet (langer) kwalificeert als een kleine vereniging volgens de criteria van artikel 3:47, § 2 WVV dient de het Bestuursorgaan daarenboven in de notulen de aard van de beslissing of verrichting te omschrijven en de verantwoording ervan alsook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vereniging op te nemen in de notulen. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
 4. Ingeval de vzw een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in een aparte sectie van het verslag op grond van artikel 3:74 WVV de vermogensrechtelijke gevolgen van de verrichting voor de vzw.
 5. Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 5, sectie 4 – Bevoegdheid – beslissingen

 1. Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te stellen en beslissingen te nemen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en het belangeloos doel van de vzw, met uitzondering van die beslissingen waarvoor de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is. Het Bestuursorgaan is ook bevoegd voor de opmaak van een intern reglement.
 2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
 3. Het Bestuursorgaan kan een deel van zijn beslissingsbevoegdheid delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van het Bestuursorgaan.
 4. De bestuurders kunnen niet zonder toestemming van de Algemene Vergadering beslissingen nemen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vzw of de vestiging van een hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

Artikel 5, sectie 5 – Externe vertegenwoordigingsmacht

 1. Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt de vzw als college in alle handelingen in en buiten rechte. Het vertegenwoordigt de vzw door de meerderheid van zijn leden.
 2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de Voorzitter of Ondervoorzitter.
 3. De vertegenwoordigingsorganen kunnen niet zonder toestemming van de Algemene Vergadering rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vzw bij de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vzw of vestiging van een hypotheek of het goedkeuren van deelname van de vzw aan een organisatienetwerk. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar gemaakt zijn. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.
 4. Het Bestuursorgaan of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Artikel 5, sectie 6 – Bekendmakingsvereisten

De benoeming van de leden van het Bestuursorgaan en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen alsook hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier, en door publicatie van een uittreksel in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 6 – Dagelijks bestuur

 1. Het dagelijks bestuur van de vzw op intern vlak, alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur kan door het Bestuursorgaan worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die elk alleen optreden. Deze personen dragen de titel van dagelijks bestuurder. Het Bestuursorgaan is bevoegd voor het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Secretaris en de Penningmeester.
 2. Overeenkomstig artikel 9:10, tweede lid WVV, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de dagelijkse behoeften van de vzw als deze die ofwel om redenen van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 3. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, geldt de bevoegdheid voor dagelijks bestuur zowel wat de interne beslissingsbevoegdheid betreft als wat de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.
 4. De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen de vereniging slechts geldig verbinden indien deze ondertekend zijn door twee personen van het dagelijks bestuur. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien ze openbaar gemaakt zijn. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.
 5. De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier, en door publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit de stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid van de bestuurder en dagelijks bestuurder

 1. De bestuurders, desgevallend dagelijks bestuurders, zijn niet persoonlijk gehouden tot uitvoering van de verbintenissen van de vzw.
 2. Tegenover de vzw en tegenover derden is hun aansprakelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten.

  Bestuurders zijn slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijs van mening kunnen verschillen. Bestuurders zijn enkel aansprakelijk voor de hen als bestuurders persoonlijk toerekenbare fouten begaan in hun opdracht van (dagelijks) bestuur. Deze aansprakelijkheid is hoofdelijk tenzij de bestuurders geen deel hebben gehad aan de fout en de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden van het bestuursorgaan. De melding evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

Artikel 8 – Toezicht door een commissaris

 1. Zolang de vzw voor het laatst afgesloten boekjaar niet valt onder de toepassing van artikel 3:47, par. 6 WVV, is de vzw niet verplicht om een commissaris te benoemen.
 2. Zodra de vzw voor het laatst afgesloten boekjaar valt onder toepassing van artikel 3:47, par 6 WVV, moet de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut van bedrijfsrevisoren een commissaris benoemen die wordt belast met de controle op de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de verrichtingen, in het licht van de wet en van de statuten, die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld. De Algemene Vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris.

Artikel 9 – Boekhouding

 1. Het boekhoudkundige jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
 2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47 WVV en het Koninklijk Besluit van 29 april 2019, alsook alle andere toepasselijke sectorreglementering.
 3. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. Een ontwerp van begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan een Algemene Vergadering gehouden uiterlijk binnen de 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar.
 4. De jaarrekening van de vzw wordt neergelegd overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:9, par. 1 juncto 3:47, par. 7 WVV en het Koninklijk Besluit van 29 april 2019.

Artikel 10 - Ontbinding

 1. De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de ontbinding voorgelegd door het Bestuursorgaan of door minimum 1/5 van de leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde artikel 4 , sectie 4 van deze statuten.
 2. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid vereist voor een wijziging van het voorwerp of van het belangeloos doel, zoals bepaald in artikel 4, sectie 5 van deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw steeds dat zij “vzw in vereffening” is overeenkomstig artikel 2:115, par. 1 WVV.
 3. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaar(s) waarvan zij de opdracht zal omschrijven.
 4. In geval van ontbinding wordt het netto overblijvend maatschappelijk actief, na verrekening der schulden en het aanzuiveren der lasten, overgedragen aan een vereniging met soortgelijk sociaal doel als de onderhavige vereniging, aan te duiden door de algemene vergadering. De vzw moet werkzaam zijn in België. Het Bestuursorgaan is vervolgens gelast met de uitvoering van deze beslissing.
 5. Bij het bepalen van de bestemming moet er rekening gehouden worden met het belangeloos en sociaal doel van de onderhavige vereniging en die voorwaarde ook aan de begiftigde opleggen. In geen geval mogen de activa toegewezen worden aan bestuurders, leden of oud-leden, tenzij het zou gaan om verenigingen met een doel gelijkaardig aan dat van de ontbonden vereniging; ook dan moeten de goederen bestemd blijven voor een doel als dat van de ontbonden vereniging.
 6. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:7, 2:13 en 2:136 WVV en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

Artikel 11 – Voor alles wat niet door deze statuten wordt geregeld, is het Wetboek voor vennootschappen en verenigingen van toepassing.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be