Statuten

Statuten

Goedgekeurd door De Algemene Vergadering van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD) op 1 maart 2011.

Artikel 1. De vereniging heeft als naam Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie VZW, afgekort VVBAD, en heeft haar zetel in het Verenigingshuis, Statiestraat 179, 2600 Antwerpen, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Artikel 2. De vereniging heeft tot doel:

 1. dé beroepsvereniging in Vlaanderen van bibliothecarissen, archivarissen en documentalisten te zijn;
 2. ondersteund door een professioneel team, overleg en samenwerking in het werkveld te stimuleren, met zin voor verdieping en vernieuwing;
 3. voor alle leden, zowel personen als organisaties een platform te zijn voor uitwisseling van kennis en expertise;
 4. door netwerken, informeren en activiteiten organiseren, te streven naar de verdere professionalisering en ontwikkeling van de sector;
 5. de sector bij overheden en andere partners te vertegenwoordigen;
 6. op te treden als adviseur en belangenbehartiger;
 7. ervoor te ijveren dat alle burgers nu en in de toekomst gebruik kunnen maken van goed bewaarde en toegankelijke informatie.

Deze doelstellingen worden nagestreefd vanuit een democratische en pluralistische visie en buiten elke politieke en levensbeschouwelijke opstelling.

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot verwezenlijking van de doelstellingen rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen: ze kan daartoe onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen, die de realisering van haar doelstellingen rechtvaardigen. De vereniging kan zelfs daden van koophandel stellen voor zover die ondergeschikt zijn aan het hoofddoel.
De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden.

Artikel 3. De vereniging bestaat uit secties, commissies, werkgroepen en redactieraad. Hun oprichting, structuur, bevoegdheden en opheffing worden door de Raad van Bestuur bepaald.

Artikel 4. Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt maar mag niet minder dan zes bedragen.
Het jaarlijks lidgeld wordt door de Raad van Bestuur vastgelegd maar mag niet meer bedragen dan 1.500 euro.

Artikel 5. De vereniging telt toegetreden leden en werkende leden.
Toegetreden lid is iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging die het vereiste jaarlijkse lidgeld betaalt. Toegetreden leden maken geen deel uit van de Algemene Vergadering.
Werkend lid is iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging die door de Raad van Bestuur aanvaard is. Werkende leden dienen de doelstellingen van de vereniging te onderschrijven en vormen de Algemene Vergadering. Elke rechtspersoon of feitelijke vereniging kan slechts één natuurlijke persoon afvaardigen voor de Algemene Vergadering.

Artikel 6. De hoedanigheid van werkend of toegetreden lid wordt verloren:

 • door ontslag;
 • door overlijden of rechtsonbekwaamheid;
 • door uitsluiting op de wijze zoals bepaald in de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk;
 • door het niet betalen van de vereiste lidgelden voor 31 maart van het lopende kalenderjaar.

Artikel 7. De Algemene Vergadering is bevoegd voor alle punten bepaald in de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en voor het goedkeuren van het huishoudelijk reglement. Zij vergadert minstens eenmaal per jaar en wordt voorgezeten door de voorzitter of in geval van verhindering door de ondervoorzitter of de oudste aanwezige bestuurder. Zij wordt bijeengeroepen en functioneert overeenkomstig de wet.
De leden worden ten minste acht dagen voor de datum van de Algemene Vergadering uitgenodigd; dit kan gebeuren door een brief, een e-mail of een aankondiging in het ledenblad.
Over personen wordt er steeds geheim gestemd; andere stemmingen gebeuren bij handopsteking, tenzij de vergadering anders beslist.
Voorstellen zijn goedgekeurd bij een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Toegetreden leden kunnen aanwezig zijn op de Algemene Vergadering en deelnemen aan het debat, maar ze zijn niet stemgerechtigd.
Van elke Algemene Vergadering wordt een verslag opgemaakt dat wordt goedgekeurd op de volgende Algemene Vergadering. Leden en derden met een wettig belang kunnen afschriften verkrijgen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Een samenvatting van het verslag verschijnt in één van de publicaties van de vereniging of op de website.

Artikel 8. De vereniging wordt geleid door een Raad van Bestuur van minstens vier personen. De Algemene Vergadering stelt de Raad van Bestuur aan onder de leden van de secties en commissies, op de wijze bepaald in het huishoudelijk reglement, maar zo dat iedere sectie en commissie minstens één vertegenwoordiger heeft.
Onder de bestuurders duidt de Algemene Vergadering aan: een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter en de ondervoorzitter dienen tot een verschillende sectie of commissie te behoren.
Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester vormen een Dagelijks Bestuur om het lopend beheer van de vereniging te verzekeren.
De coördinator leidt het secretariaat van de vereniging en zorgt voor afstemming tussen secretariaat en Raad van Bestuur; hij neemt daarom deel aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur en van het Dagelijks Bestuur.

Artikel 9. Om tot voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester verkozen te worden, moet men werkend of toegetreden lid zijn van de vereniging. Ieder lid kan zich kandidaat stellen op de wijze zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.
De andere leden van de Raad van Bestuur moeten werkend lid zijn en worden door de secties en commissies voorgesteld.
De termijn van een bestuursmandaat is 4 jaar maar kan verlengd worden.
De leden van de Raad van Bestuur zijn afzetbaar door de Algemene Vergadering. Deze procedure wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Artikel 10. De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. De Raad van Bestuur kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van onder meer het vervreemden, zelfs om niet, van roerende en onroerende goederen, het hypothekeren en het opheffen van hypotheken, het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, enz.

Artikel 11. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter of in geval van verhindering door de ondervoorzitter of de oudste aanwezige bestuurder.
Er kan enkel geldig beraadslaagd worden in aanwezigheid van minimaal vier bestuurders.
Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van de aanwezige stemmen. Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.
Op verzoek van minstens twee bestuurders wordt er geheim gestemd. Over personen wordt er steeds geheim gestemd.
De Raad van Bestuur kan de besturen van de secties, commissies, redactieraad of werkgroepen consulteren en kan ook op zijn vergaderingen niet-bestuurders toelaten.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in een verslag dat op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Artikel 12. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter en de secretaris. De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen voor welbepaalde handelingen of aktes kan toch door de Raad van Bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die desgevallend gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de bovengenoemde persoon of personen wordt precies afgebakend door de Raad van Bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt.
Het mandaat kan te allen tijde met onmiddellijke ingang door de Raad van Bestuur worden ingetrokken.
Bestuurders die namens de Raad van Bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of enige machtiging.

Artikel 13. De Raad van Bestuur bereidt de jaarlijkse begroting, rekening en balans, en het jaarlijks verslag over de werking van de vereniging voor en legt deze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.
De rekening en de balans worden onderzocht door een accountant of bedrijfsrevisor, die geen lid van de vereniging is en benoemd wordt door de Raad van Bestuur. Zijn verslag wordt aan de Algemene Vergadering meegedeeld.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de Algemene Vergadering zich bij afzonderlijke stemming uit over de kwijting aan de bestuurders.

Artikel 14. Na ontbinding van de vereniging zal haar bezit besteed worden voor een doel dat het best met dat van de huidige vereniging overeenstemt.

Artikel 15. Voor al wat door deze statuten niet wordt geregeld, is de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk van toepassing.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be