Sectoren

De informatiesector bestaat in essentie uit professionals en instellingen die documentaire informatie zoeken, selecteren, verwerven, bewaren, beheren, ontsluiten en ter beschikking stellen met het oog op het voorzien in informatie, educatie en recreatie voor een zeer divers doelpubliek. Documentaire informatie is informatie opgeslagen in documenten, ongeacht de aard of drager. Het kan dus zowel om tekst gaan, als om beeld of geluid en zowel om papier, als om elektronische dragers. Bij het beheer van informatie telt zowel de zorg om de inhoud als die om de drager.
lees verder
De traditionele kern van de informatiesector bestaat uit bibliotheken, archieven en documentatiecentra en de mensen die er werken. Deze drie deelsectoren kunnen verder opgesplitst worden, maar elke onderverdeling heeft haar beperkingen.

De grenzen van de sector zijn vaag. Niet iedereen die professioneel met informatie bezig is, werkt in een traditionele instelling. Zo wordt in bedrijven informatie vaak beheerd door informatie- en kennismanagers, die zichzelf geen ‘bibliothecaris’ of ‘documentalist’ noemen, maar wel gelijkaardige taken uitvoeren. In openbare besturen verschijnen informatieambtenaren. Het beheer van documenten vooraleer ze naar het archief overgebracht worden, behoort soms wel, soms niet tot de opdracht van de archivaris. IT-afdelingen beheren en archiveren soms grote hoeveelheden informatie.

De informatiesector overlapt gedeeltelijk met de erfgoedsector. De sector beheert zowel actuele informatie als erfgoed. Van openbare bibliotheken wordt een actueel aanbod verwacht, van bedrijfs-, wetenschappelijke en onderwijsbibliotheken wordt verwacht dat zij onderzoek en onderwijs ondersteunen, terwijl erfgoedbibliotheken documentaire informatie bewaren voor toekomstige gebruikers. Archieven hebben vaak een administratieve opdracht, maar beheren ook erfgoed. Voor heel wat instellingen is erfgoed een belangrijk onderdeel van de werking, maar dikwijls is het niet de hoofdopdracht. Zo zijn er openbare en wetenschappelijke bibliotheken, universiteits- en hogeschoolbibliotheken die erfgoedcollecties beheren. Stadsarchieven zijn zowel betrokken bij de actuele (digitale) dossiervorming als bij het beheer van het historische archief. Anderzijds beheren niet alle erfgoedinstellingen documentaire informatie.

De sector valt dan ook onder verschillende beleidsdomeinen en regelgevingen. Voor openbare bibliotheken is het decreet Lokaal Cultuurbeleid belangrijk, voor archieven van overheidsinstellingen het Vlaams Archiefdecreet, de federale Archiefwet en de Wet op de openbaarheid van bestuur. De regelgeving voor het onderwijs bepaalt in belangrijke mate de werking van bibliotheken uit onderwijsinstellingen zoals hogescholen en universiteiten. Alle instellingen die erfgoedcollecties beheren, kunnen zich beroepen op het Cultureel-erfgoeddecreet, al wordt maar een beperkt aantal instellingen uit de sector op basis van dit decreet gesubsidieerd. Vaak is er ook geen specifieke regelgeving van toepassing, zoals bij bedrijven en non-profitorganisaties, maar ook bij heel wat publieke instellingen, zoals ministeries en overheidsbedrijven.

Bovendien maken zowat alle instellingen uit de sector deel uit van een groter geheel en moeten ze dus (ook) verantwoording afleggen aan een moederinstelling zoals de overheidsadministratie, de onderwijsinstelling, het bedrijf of het museum waarvan ze deel uitmaken.
De laatste jaren is het archievenlandschap in Vlaanderen ingrijpend veranderd. Een overzicht het archiefwezen.
De openbare bibliotheek is een basisdienstverlening door openbare besturen in het leven geroepen met als specifieke taak in alle informatiebehoeften van alle inwoners van hun werkgebied te voorzien.
Schoolbibliotheken slaat zowel op bibliotheken van hogescholen als die verbonden aan scholen van het secundair en het basisonderwijs.
Sommige wetenschappelijke bibliotheken bestrijken alle wetenschapsgebieden, maar de meeste dekken slechts een beperkt aantal disciplines.
Erfgoedbibliotheken beheren collecties die lopen van oude schriftmaterialen tot moderne gedrukte en digitale publicaties.
Kunstbibliotheken zijn bibliotheken die een uitgebreide collectie kunstboeken beheren. Soms gaat het om zelfstandige instellingen, maar ze kunnen ook deel uitmaken van een museum, een universiteit, een hogeschool of een andere instelling.