Onderzoek Opleidingsnoden Informatieprofessionals

Onderzoek Opleidingsnoden Informatieprofessionals

30.08.2017

De VVBAD en de KNVI voerden een behoefteonderzoek uit naar de opleidingsnoden bij informatieprofessionals in Vlaanderen en Nederland.

1. Achtergrond

In 2014 maakte de Universiteit Antwerpen bekend dat de Postacademische vorming (PAVO) Informatie- & Bibliotheekwetenschap (IBW) in september 2016 definitief de deuren zou sluiten. Voor de VVBAD was dit de aanleiding voor de vorming van een werkgroep die zich over de problematiek moest buigen. Al snel bleek uit contacten met de Nederlandse collega’s van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI) dat eenzelfde bezorgdheid ook daar leefde. De werkgroep werd dan ook uitgebreid met vertegenwoordigers van de KNVI.

2. Behoefteonderzoek

De werkgroep stelde al snel vast dat een behoefteonderzoek een noodzakelijke eerste stap zou zijn in het zoeken naar een adequate oplossing. Het onderzoek werd breed opgevat, zodat niet alleen de traditionele bibliotheeksector gevat zou worden, maar het brede domein van het functionele informatiebeheer, onder meer ook in het bedrijfsleven. Het onderzoek vertrok vanuit een beperkt aantal interviews met deskundigen, met de bedoeling de vraagstelling scherp te stellen en input te krijgen voor een online bevraging. Die enquête vormde het tweede deel van het onderzoek. Derde en laatste luik was de bespreking van de resultaten van deze bevraging in twee focusgroepen, een in Nederland en een in Vlaanderen.

3. Conclusies

De conclusies van de onderzoekers luiden als volgt:

"Uit de enquête en de focusgroepen komt duidelijk naar voren dat er behoefte is aan tweeërlei opleidingen.

1. In de eerste plaats een opleiding bestaande uit modules die inspelen op specifieke ontwikkelingen en diverse daarvoor benodigde competenties voor mensen die al in de praktijk werkzaam zijn. Aan dergelijke modules is zowel op academisch als op hogeschoolniveau behoefte.

2. In de tweede plaats geven veel organisaties aan ook behoefte te hebben aan een brede basisopleiding, ook al zijn er andere organisaties die instroom van medewerkers met hele andere opleidingen (mits voldoende mogelijkheden voor bijscholing) een goed alternatief vinden. Voor een brede basisopleiding is met name op hogeschoolniveau belangstelling en in Vlaanderen ook op academisch niveau.

Beide typen opleiding zouden gecombineerd kunnen worden in een opleiding waarvan enerzijds afzonderlijke modules gevolgd kunnen worden (door mensen met een vooropleiding of werkzaam in de praktijk) en anderzijds het volgen van álle modules leidt tot een erkende volledige kwalificatie voor informatieprofessional (bachelor of master)."

4. Aanbevelingen

Samengevat luiden hun aanbevelingen:

"1. Het is aan te bevelen te inventariseren in hoeverre er een curriculum is samen te stellen uit bestaande opleidingen in Vlaanderen, Nederland en eventueel daarbuiten, met modules die inspelen op de benodigde competenties voor de toekomstige informatieprofessionals. Ook benodigde modules die nog niet in bestaande opleidingen voorkomen zouden duidelijk gedefinieerd moeten worden, zodat nagegaan kan worden of deze te ontwikkelen zijn.

2. Het zou goed zijn om te komen tot een heldere bijdetijdse definitie van de rol en meerwaarde van toekomstige kennisorganisaties en de taken van de informatieprofessional daarbinnen.

3. Een inventarisatie van netwerken en manieren van kennisdeling en een beschrijving van best practices op dat terrein kunnen een extra instrument bieden voor flexibele en actuele bijscholing van kennis die aan ontwikkeling onderhevig is."

De werkgroep buigt zich momenteel over de conclusies en de aanbevelingen en beraadt zich over verdere stappen.

Het volledige rapport kan je hieronder downloaden. In META 2017/6 verscheen een samenvattend artikel.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be