Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

TITEL 1. VERENIGINGSJAAR

Artikel 1. Het verenigingsjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

TITEL 2. LIDMAATSCHAP EN BIJDRAGEN

Artikel 2. Natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen kunnen werkend of toegetreden lid worden van de VVBAD. Daartoe betalen zij per 1 januari van elk jaar een lidgeld. Het bedrag van de lidgelden wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur.

Artikel 3. Alle werkende en toegetreden leden ontvangen het ledenblad en krijgen toegang tot de website.
Alle werkende leden ontvangen het jaarverslag.

Artikel 4. In geen enkel geval zijn leden persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

TITEL 3. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 5. De Algemene Vergadering bepaalt het beleid van de vereniging.

Artikel 6. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgetekend in een verslag, dat wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De Raad van Bestuur neemt het verslag aan en wordt belast met de uitvoering van de beslissingen.
De verslagen worden bewaard op de zetel van de vereniging, waar ze geraadpleegd kunnen worden door alle leden en door degenen die er krachtens de wet toegang toe hebben.

TITEL 4. RAAD VAN BESTUUR

Artikel 7. De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 8. De uitnodiging met de agenda wordt minstens acht dagen voor de vergadering naar de leden van de Raad van Bestuur verstuurd.
Twee bestuurders van de vereniging kunnen steeds punten op de agenda plaatsen. Er kunnen ook punten bij hoogdringendheid aan de agenda toegevoegd worden, mits de agendering door een meerderheid van de aanwezige bestuurders wordt goedgekeurd.

Artikel 9. Procedure kandidaatstelling en verkiezing.

 1. Voor de verkiezing van de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester wordt een algemene oproep gedaan aan de werkende en toegetreden leden. De kandidaten moeten minstens één jaar werkend of toegetreden lid zijn. De kandidaturen moeten ten minste tien dagen voor de Algemene Vergadering toegestuurd worden aan de voorzitter.
 2. Voor de andere leden van de Raad van Bestuur kunnen de secties en de commissies kandidaten voordragen. De kandidaturen moeten ten minste tien dagen voor de Algemene Vergadering toegestuurd worden aan de voorzitter. De Raad van Bestuur maakt vooraf een verdeling van de mandaten over de secties en commissies, de leden van het Dagelijks Bestuur uitgezonderd.
 3. De Algemene Vergadering kiest de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. De kandidaten moeten minstens de helft plus één van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen. De voorzitter wordt eerst verkozen. De Algemene Vergadering bevestigt de voorgedragen kandidaten van de secties en commissies.
 4. Alle mandaten nemen een aanvang op 1 januari van het jaar dat volgt op de verkiezing. De nieuw verkozen voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester kunnen vanaf hun verkiezing de vergaderingen van de Raad van Bestuur als niet stemgerechtigd lid bijwonen.
 5. Op voorstel van vijftien werkende leden kan de Algemene Vergadering een bestuurder afzetten. De vraag moet minstens eenendertig dagen voor de Algemene Vergadering aan de voorzitter of twee bestuurders schriftelijk bezorgd worden. De Raad van Bestuur geeft een advies aan de Algemene Vergadering. De afzetting moet met 2/3de meerderheid van de aanwezigen op de Algemene Vergadering goedgekeurd worden.
 6. Is een mandaat vacant, dan wordt door de Raad van Bestuur zo vlug mogelijk voorzien in de tussentijdse vervanging van de titularis. Het mandaat van de plaatsvervanger wordt bekrachtigd op de eerstvolgende Algemene Vergadering. De opvolger voltooit het mandaat van zijn voorganger.

TITEL 5. DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 10. Het Dagelijks Bestuur heeft een coördinerende en beleidsvoorbereidende opdracht.
Een kopie van de belangrijke ingekomen stukken wordt aan de leden van het Dagelijks Bestuur overgemaakt.

Artikel 11. De leden van het Dagelijks Bestuur zijn stemgerechtigd lid van hun sectiebestuur en kunnen als waarnemer de vergaderingen bijwonen van de andere sectiebesturen evenals van de commissies, werkgroepen en redactieraad.

Artikel 12. De secretaris houdt toezicht op het secretariaat en superviseert het personeel. Hij is ook verantwoordelijk voor het archief van de vereniging.

TITEL 6. ORGANISATIE: SECTIES, COMMISSIES, WERKGROEPEN EN REDACTIERAAD

Artikel 13. Secties, commissies, werkgroepen en redactieraad worden de geledingen van de VVBAD genoemd.
Een sectie verenigt personen die actief zijn in hetzelfde activiteitsgebied. Een commissie werkt sectieoverschrijdend. Een werkgroep legt zich, veelal tijdelijk, op een specifiek en afgelijnd onderwerp toe. De redactieraad is verantwoordelijk voor de publicaties van de vereniging.
De werking van secties, commissies en redactieraad is in principe van onbepaalde duur.

Artikel 14. De secties, commissies en redactieraad beschikken, binnen de bevoegdheid toegekend door de Raad van Bestuur en binnen het kader van de vereniging, over een interne autonomie.

Artikel 15. Secties en commissies organiseren plenaire vergaderingen. Alle werkende en toegetreden leden hebben er spreek- en stemrecht.
Ze oriënteren het beleid, verkiezen de sectie- en commissiebesturen, dragen hun vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur en de redactieraad voor, en zien toe op de werkgroepen.

Artikel 16. De sectiebesturen, de commissiebesturen en de redactieraad bestaan uit minimum zeven leden, aangevuld met de stemgerechtigde leden van het Dagelijks Bestuur.

Artikel 17. De leden van de sectie- en commissiebesturen, en van de redactieraad worden verkozen voor een mandaat van vier jaar. Deze mandaten zijn hernieuwbaar.
Het lidmaatschap van een sectie- of commissiebestuur, van een werkgroep of van de redactieraad neemt een einde door drie opeenvolgende afwezigheden op de vergaderingen waarvan bij de voorzitter geen verontschuldiging werd ingediend voor de aanvang van de vergadering.
Alle geledingsbesturen duiden onder hun leden een voorzitter, een secretaris en eventueel een ondervoorzitter aan.

Artikel 18. Ieder werkend of toegetreden lid dat ten minste één jaar zijn ledenbijdrage betaald heeft, kan zich voor een sectie- of commissiebestuur kandidaat stellen tot uiterlijk acht dagen voor de vergadering.

Artikel 19. De sectie- en commissiebesturen, werkgroepen en redactieraad vergaderen op verzoek van hun voorzitter of van ten minste twee leden. De voorzitter leidt de vergaderingen; in geval van verhindering wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of het oudst aanwezige bestuurslid.

Artikel 20. De secretarissen van de sectie- en commissiebesturen, werkgroepen en redactieraad stellen de notulen op en coördineren het verenigingswerk van hun respectieve sectie, commissie, werkgroep of redactie.

Artikel 21. Jaarlijks maken de secretarissen een verslag over de werking van hun respectieve sectie, commissie, werkgroep of redactie.
Deze verslagen worden samengevoegd tot een algemeen jaarverslag van de vereniging en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Artikel 22. Werkgroepen worden opgericht en samengesteld door de Raad van Bestuur of door een sectie of commissie. De Raad van Bestuur, het sectie- of commissiebestuur regelt hun werking.

TITEL 7. BESTEMMING ARCHIEF VAN DE VVBAD

Artikel 23. Bij ontbinding van de vereniging zal haar archief worden overgemaakt aan het AMVC-Letterenhuis of zijn opvolger.

Het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12 okt Het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 1 maart 2011

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be