Behoefteonderzoek opleidingen informatieprofessional

VVBAD en KNVI willen graag weten naar welke opleiding tot informatieprofessional er nood is bij bibliotheken, archieven en andere kennisorganisaties. Daarom wordt er een Vlaams-Nederlands behoefteonderzoek gelanceerd.

In hoeverre sluiten bestaande opleidingen aan bij de vaardigheden die bibliothecarissen, archivarissen en andere professionals in het kennis- en informatiedomein tegenwoordig en in de toekomst nodig hebben? Tot welke vaardigheden zou een opleiding voor deze sectoren moeten opleiden? Is er behoefte aan een (mogelijk gecombineerde Vlaams-Nederlandse) opleiding op HBO of universitair niveau waar deze vaardigheden centraal staan?
Vragen die aan de orde zullen komen in een Vlaams-Nederlands onderzoek dat in opdracht van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI) van start is gegaan. In dit onderzoek zullen in de eerste plaats gesprekken met een aantal deskundigen uit de verschillende sectoren gevoerd worden. Vervolgens zal een webenquête breed uitgezet worden onder directeuren van bibliotheken, archieven, bedrijven met een kennis- en informatiefunctie en non-profit expertisecentra om de behoeften qua opleidingen te peilen. Tot slot zullen de resultaten uit de enquête in mei voorgelegd worden aan twee focusgroepen aan weerszijden van de grens, waarin de uitkomsten besproken en verder verdiept zullen worden. Medio 2017 wordt de rapportage van dit onderzoek verwacht.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Kasperkovitz beleidsonderzoek en advies in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Dialogic uit Utrecht.
Wie belangstelling heeft om input te leveren voor dit onderzoek en te laten weten aan welke vaardigheden en opleidingen behoefte is kan contact opnemen met Johanna Kasperkovitz